درباره پرونده | پرونده

درباره پرونده

پرونده یک پژوهش گسترده در «همه‌چیز»‌ است. همه‌چیز یک پرونده دارد. هر چیزی که با مفهوم زمان برخورد کند، پرونده دارد. چون وقتی به زمان نگاه کنیم، یعنی در یک نقطه مشخص از آن ایستادیم. پس قبل و بعدی دارد. هر رویداد حال و حاضر یک رویداد پیشین و یک رویداد پسین دارد.

برای درک هر رویداد باید اطراف آن را بررسی کرد. باید دید قبل از یک نبرد چه اتفاقاتی رخ داده و بعد از آن چه می‌شود. همین ایده باعث شد «پرونده» متولد شود. راهکاری برای درک بهتر موضوعاتی که شاید با یک عنوان کاملا شناخته نشوند.

پرونده بخوانید و پرونده را دنبال کنید.