بایگانی‌های پول | پرونده

پول

بازتابی از سرمایه‌داری و تاثیرات شگرف آن که نمودارهای اجتماعی و اقتصادی را تاب داده.