بایگانی‌های انتزاع | پرونده

انتزاع

ایده‌هایی که قالبی را دنبال نمی‌کنند و مفهوم خود را در انتزاع نمایش می‌دهند.

مقاله دیگری نیست