بیل گیتس: «محتوا پادشاه است». این جمله اهمیتی ندارد.