چرچیل یکی از نمادهای اصلی تاریخ بریتانیا معاصر است، با این حال شاید بعد از فیلم Darkest Hour بود که جمعیت بیشتری با عمق شخصیت وینستون چرچیل آشنا شدند.